معرفی اداره کل عمرانی

اداره کل عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به عنوان متولی و مجری امور فنی و عمرانی واحد نقش برنامه ریزی و فراهم آوری فضاهای کالبدی و فیزیکی استاندارد با رعایت سرانه های آموزشی، پژوهشی، اداری، رفاهی و خدماتی مورد نیاز در راستای چشم انداز، اهداف و سیاست های کلان واحد و متناسب با برنامه های گسترش و ایجاد حوزه های آموزشی و پژوهشی داشته و در این راستا با اتکال و استعانت از پروردگار متعال و با تکیه بر تجربیات ارزشمند متخصصین و مشاوران این حوزه سعی در ارتقا بسترهای لازم و در شان یک مجموعه آموزش عالی توانمند و موثر در عرصه علمی کشور دارد.

در حال حاضر مدیریت امور فنی و عمرانی بیش از ۸۰۰۰۰ متر مربع زیر بنای فضاهای آموزشی و پژوهشی، اداری و رفاهی واحد تهران جنوب با این اداره کل بوده و پیرو اهداف و سیاست های کلان واحد به دنبال ساخت و توسعه فضاهای کالبدی و فیزیکی موردنیاز در راستای چشم انداز توسعه واحد و در زمینی به مساحت 5۰۰۰۰ متر مربع می باشد.