اداره کل طراحی، اجرا و نظارت

اداره کل طراحی، اجرا و نظارت در معاونت عمرانی واحد وظیفه طراحی، نظارت و اجرای کلیه فضاهای کالبدی موردنیاز دانشگاه را به عهده دارد. وظیفه طراحی کلیه ساختمانها، تاسیسات مکانیکی و برقی در این اداره کل برنامه ریزی و اجرا گردیده و مشخصات فنی و اجرایی پروژه ها، مناقصات و قرارداد آنها بدین طریق فراهم می آید.