اداره اجرا و نظارت

این اداره وظیفه اجرا و نظارت کلیه پروژه های عمرانی واحد را در جهت گسترش فضاهای آموزشی، پژوهشی، اداری، رفاهی و خدماتی را عهده دار بوده و در این راستا کلیه مراحل اجرا شامل اخذپروانه، تهیه اسناد مناقصه، انتخاب مشاور و پیمانکار و در نهایت نظارت بر حسن انجام اجرای کار را پیگیری می نماید.