اهداف اداره کل عمرانی

- برنامه ریزی به‌‌‌منظور ایجاد و تامین سرانه استاندارد فضاهای کالبدی مورد نیاز دانشگاه شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی، اداری، رفاهی و سایر فضاهای موردنیاز.

- توسعه کمی و کیفی، استانداردسازی و بهینه سازی فضاهای فیزیکی موردنیاز واحد.

- برنامه ریزی به منظور کاهش پراکندگی ساختمان های واحد در سطح شهر.

- نگهداری و بهره‌برداری بهینه از ساختمان های موجود دانشگاه.

- انجام ممیزی انرژی و جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان های واحد.

- ایجاد ایمنی مناسب در ساختمان ها مطابق با استانداردهای ایمنی ساختمان.

- نظارت بر حسن اجرای کلیه آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه عمرانی دانشگاه.