سیاست های اداره کل عمرانی

- تهیه طرح جامع دانشگاهی و تامین زیرساخت و امکانات لازم.

- احداث مجتمع های دانشگاهی در راستای کاهش پراکندگی ساختمانها و دانشکده های واحد در سطح شهر.

- برنامه ریزی و تامین ساختمان ها و فضاهای موردنیاز متناسب با گسترش رشته ها و امور آموزشی و پژوهشی واحد.

- بهبود سیستم مدیریت پروژه در فعالیت های عمرانی واحد به منظور بهره وری حداکثر و تامین بهینه فضاهای فیزیکی واحد.

- صرفه جویی در مصرف انرژی و رویکرد استفاده از سیستم ها و انرژی های نو و ارزان قیمت.