ارتباط با اداره کل و مدیران

 

آقای دکتر بهرنگ مرادی سرپرست اداره کل طراحی، اجرا و نظارت

تلفن: ۰۲۱۸۸۳۲۵۹۴۲

Email: b_moradi@azad.ac.ir

http://newfaculty.azad.ac.ir/b-moradi/fa

 

آقای مهندس داراب احمدوند مدیر نگهداری و تعمیرات

تلفن: ۰۰۲۱۸۳۸۴۳۴۶

 

آقای مهندس محمدعلی مرادی رئیس اداره نظارت و اجرا

تلفن: ۰۲۱۸۳۸۴۳۴۶۴