ارتباط با دفتر و مدیران

‌‌‌‌‌‌‌ آقای دکتر سید عظیم حسینی، معاون فنی و عمرانی

Email: sa_hosseini@azad.ac.ir

http://sa-hosseini.faculty.azad.ac.ir/fa/index.html

 

آقای دکتر ابراهیم صفا مدیرکل طراحی، اجرا و نظارت

تلفن: ۰۲۱۸۸۳۲۵۹۴۲

Email: E_Safa@azad.ac.ir

http://e-safa.faculty.azad.ac.ir/fa/introduction

 

آقای مهندس داراب احمدوند مدیر نگهداری و تعمیرات

تلفن: ۰۲۱۸۳۸۴۳۴۱۹

 

آقای مهندس محمدعلی مرادی رئیس اداره نظارت و اجرا

تلفن: ۰۲۱۸۳۸۴۳۴۶۴