ارتباط با معاونت و مدیران

 

آقای دکتر محمدرضا ادیب رمضانی معاون امور عمرانی

تلفن: ۰۲۱۸۸۸۳۸۵۸۵

Email: Mr_Adib@azad.ac.ir

http://m-adib.faculty.azad.ac.ir/fa/introduction

 

آقای دکتر ابراهیم صفا مدیرکل طراحی، اجرا و نظارت

تلفن: ۰۲۱۸۸۳۲۵۹۴۲

Email: E_Safa@azad.ac.ir

http://e-safa.faculty.azad.ac.ir/fa/introduction

 

آقای مهندس داراب احمدوند مدیر نگهداری و تعمیرات

تلفن: ۰۲۱۸۳۸۴۳۴۱۹

 

آقای مهندس محمدعلی مرادی رئیس اداره نظارت و اجرا

تلفن: ۰۲۱۸۳۸۴۳۴۶۴